Restful api với Laravel 5

Sharing is caring!

Series bài viết chia sẻ với các bạn về việc học lập trình restful api với Laravel 5. Trong loạt bài này, tui sẽ cố gắng viết các bài theo từng phần nhỏ để các bạn hiểu rõ là khi viết một hệ thống Restful Api thì như thế nào, nó khác với viết website ra sao. Các bài viết sẽ dựa vào kinh nghiệm của tui khi làm về Laravel cũng như triển khai thực tế.

1. Cơ bản về Restful với Laravel

Bài 1: Restful là gì? Tạo restful api với Laravel 5

Bài 2: Sử dụng tham số đường dẫn khi tạo Restful url

Bài 3: Sử dụng JSON để truyền nhận dữ liệu trong Restful

2. Restful nâng cao

Bài 4: Login/Authentication với JWT – Json Web Token

Bài 5: Tạo Middeware để verify token, bảo vệ các url endpoint

Bài 6: Sử dụng CORS trong Restful

Sharing is caring!

shares