Apache Spark

Sharing is caring!

Trong series Apache Spark này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các framework liên quan đến Spark, cũng như các cách cài đặt, triển khai Spark trên Windows, Linux, cách viết ứng dụng chạy trên Spark. Bắt đầu nào!

Bài 1: Cài đặt Apache Spark 1.6.3 trên Windows 10

Bài 2: Viết ứng dụng Word Count trên Spark bằng Scala, sử dụng Intellij IDEA Community

Bài 3: Truy vấn dữ liệu từ MongoDB với Apache Spark

Bài 4: Cài đặt Apache Spark cluster trên hệ điều hành Linux/Ubuntu

Bài 5: Tìm hiểu và cài đặt Apache Kafka Single Node/Single Broker trên Windows 10

Bài 6: Tạo một Kafka Producer để giả lập nguồn dữ liệu đầu vào bằng ngôn ngữ Scala

Bài 7: Xây dựng một Realtime Dashboard sử dụng Spark Streaming, Kafka, Nodejs và MongoDB

Hy vọng qua một số bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn muốn tìm hiểu về Apache Spark, để có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực lập trình.

Sharing is caring!

shares