Bài 10: Tính tổng của n số nguyên dương đầu tiên

Bài 10:  Nhập số n > 0. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n.

Solution:

Cho vòng lặp for chạy từ 1 -> n, ta cộng dồn từng số vào một biến sum

Run code online: https://repl.it/@lmdat/bai-10

Read More

Bài 05: Nhập một tháng có giá trị từ 1 – 12. Cho biết tháng đó thuộc quý mấy

Bài 05: Nhập một tháng có giá trị từ 1 – 12. Cho biết tháng đó thuộc quý mấy

Solution:

1. Kiểm tra tháng nhập vào phải là số > 0 và < 13

2. Kiểm tra xem tháng nhập vào thuộc đoạn nào:

1-3: quý I

4.6: quý II

7-9: quý III

10-12: quý IV

Run code online: https://repl.it/@lmdat/bai-05

Read More

Bài 02: Nhập 2 số thực x, y. Kiểm tra xem chúng cùng dấu hay trái dấu

Bài 02: Nhập 2 số thực x, y. Kiểm tra xem chúng cùng dấu hay trái dấu

Solution:

1. Kiểm tra tích của x và y, nếu > 0 thì cùng dấu, nhỏ hơn 0 thì trái dấu

2. Nếu x và y đều = 0 hoặc x = 0 hay y = 0 thì thông báo là không xác định

Run code online: https://repl.it/@lmdat/bai-02

Read More

bài 01: Viết chương trình tìm số lớn nhất giữa 3 số thực x, y, z

Bài 01:  Viết chương trình tìm số lớn nhất giữa 3 số thực x, y, z

Solution:

1. Tìm số lớn hơn giữa 2 số x và y, tạm gọi là max.

2. Sau đó tìm giá trị lớn hơn giữa max và z.

Chú ý: Các bạn có thể dùng hàm Math.max() để lấy giá trị lớn nhất giữa 2 số. Nhưng trong bài thì tui không sử dụng mà làm theo cái solution trên.

Run code online: https://repl.it/@lmdat/bai-01

Read More