Bài 10: Tính tổng của n số nguyên dương đầu tiên

Sharing is caring!

Bài 10:  Nhập số n > 0. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n.

Solution:

Cho vòng lặp for chạy từ 1 -> n, ta cộng dồn từng số vào một biến sum

Run code online: https://repl.it/@lmdat/bai-10

Sharing is caring!

Bài 05: Nhập một tháng có giá trị từ 1 – 12. Cho biết tháng đó thuộc quý mấy

Vincent Le

Tui là Lê Minh Đạt, tên tiếng anh là Vincent(do thích nhân vật Vincent Valentine, ai từng là fan của trò Final Fantasy VII thì sẽ biết nhân vật này, hehe). Đang tập tành làm một blogger viết về mảng lập trình, mong muốn được chia sẻ những gì đã học được, tích góp được trong 10 năm đi làm thợ code.

shares