Bài 02: Nhập 2 số thực x, y. Kiểm tra xem chúng cùng dấu hay trái dấu

Sharing is caring!

Bài 02: Nhập 2 số thực x, y. Kiểm tra xem chúng cùng dấu hay trái dấu

Solution:

1. Kiểm tra tích của x và y, nếu > 0 thì cùng dấu, nhỏ hơn 0 thì trái dấu

2. Nếu x và y đều = 0 hoặc x = 0 hay y = 0 thì thông báo là không xác định

Run code online: https://repl.it/@lmdat/bai-02

Sharing is caring!

bài 01: Viết chương trình tìm số lớn nhất giữa 3 số thực x, y, z
Bài 05: Nhập một tháng có giá trị từ 1 – 12. Cho biết tháng đó thuộc quý mấy

Vincent Le

Tui là Lê Minh Đạt, tên tiếng anh là Vincent(do thích nhân vật Vincent Valentine, ai từng là fan của trò Final Fantasy VII thì sẽ biết nhân vật này, hehe). Đang tập tành làm một blogger viết về mảng lập trình, mong muốn được chia sẻ những gì đã học được, tích góp được trong 10 năm đi làm thợ code.

shares