Tổng quan về ngôn ngữ C#

Sharing is caring!

Do tui sẽ dùng ngôn ngữ C# là chính để minh họa các kỹ thuật lập trình, cho nên tui cũng muốn giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ C# cho các bạn biết qua trước.

1. Lập trình là gì?

Nói theo cách bình dân học vụ thì lập trình là lập ra những chương trình bắt máy tính làm theo, thực thi một nhiệm vụ, một công việc nào đó. Ví dụ:

  • Chương trình giải phương trình bậc II
  • Chương trình soạn thảo notepad.
  • Chương trình kế toán.

Nhìn tổng thể thì một chương trình máy tính nó gồm 3 khối như sau:

2. Ngôn ngữ lập trình:

Để máy tính nó hiểu chúng ta muốn nói gì, thì phải có ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nó, ra lệnh cho nó làm thì nó mới làm. Vậy là ngôn ngữ lập trình nó ra đời, tính đến thời điểm này thì có hàng tá ngôn ngữ từ dễ hiểu đến khó hiểu, ví dụ như: C, C++, C#, Java, PHP, Javascript, Python, Scala, Kotlin….. Đến đây, các bạn có thể ngạc nhiên: douma, mày giỏi dữ máy tính, hiểu hết hàng tá ngôn ngữ kia luôn hả?

Xin thưa là không, cái này chỉ là cách chúng ta chuyển tiếp ngôn ngữ tự nhiên (Tiếng Việt, Tiếng Tàu, Tiếng Thái, Tiếng Pháp….) sang ngôn ngữ lập trình thôi. Sau đó, sẽ có một trình biên dịch hoặc trình thông dịch để chuyển ngôn ngữ lập trình thành mã máy (chỉ là một dãy số 0 và 1) thì khi đó máy tính nó mới hiểu.

Cụ thể ở đây là ngôn ngữ C#. Có thể nói C# là ngôn ngữ chính trong .NET Framework của Microsoft với những điểm sáng sau:

  • C# là ngôn ngữ thuần hướng đối tượng.
  • Kết hợp được điểm mạnh của C/C++ và Java
  • Đơn giản, hiện đại, dễ học

3. Keyword trong C#:

Khi khai báo TÊN BIẾN, TÊN HÀM hoặc TÊN CLASS thì không được dùng những keyword này. Các keyword này đều phải viết chữ thường (lowercase) khi sử dụng.

abstract const extern int out short typeof
as continue false interface override sizeof uint
base decimal finally internal params stackalloc ulong
bool default fixed is private static unchecked
break delegate float lock protected string unsafe
byte do for long public struct ushort
case double foreach namespace readonly switch using
catch else goto new ref this virtual
char enum if null return throw void
checked event implicit object sbyte true volatile
class explicit in operator sealed try while

4. Quy tắc đặt tên biến, hàm, class:

  • Không có khoản trắng (space) giữa các ký tự.
  • Ký tự đầu tiên phải là: a-z, A-Z, _, @, không được là số 0-9 hoặc các ký tự đặc biệt: # % & ! *…
  • Các ký tự tiếp theo có thể là a-z, A-Z, 0-9, _, nhưng không chứa @ hoặc các ký tự đặc biệt: # % & ! *…

Để tiện cho việc thực hành, các bạn vào xem bài sau để cài đặt bộ Visual Studio bản Free:

https://codingpearls.com/revit-addin-csharp/cai-dat-visual-studio-2017-community.html

Sharing is caring!

Kiểu dữ liệu - Biến - Toán tử trong C#

Vincent Le

Tui là Lê Minh Đạt, tên tiếng anh là Vincent(do thích nhân vật Vincent Valentine, ai từng là fan của trò Final Fantasy VII thì sẽ biết nhân vật này, hehe). Đang tập tành làm một blogger viết về mảng lập trình, mong muốn được chia sẻ những gì đã học được, tích góp được trong 10 năm đi làm thợ code.

shares